حتی از ریختن رنگ دیوار هم لذت ببرید !!!

لکه ای که روی دیوار از ریختن رنگ ایجاد میشود را با کشیدن کارخانه ای آن را به دود کارخانه مبدل کنید. حتی کشیدن کارگران که به کارخانه میروند به زیبایی تصویر اضافه کرده.

/ 1 نظر / 17 بازدید
سارای صحرا

ینی من از فردا میوفتم به جون دیوارای خونمون [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]