تکه های پارچه برای تزئین گلدان ها

از تکه های پارچه به همراه مقداری چسب گلدانی چهل تکه و زیبا بسازیم.

/ 4 نظر / 26 بازدید
sb76

وبت عاليه عالي ترم شده به منم سربزن وبت خيلي به درد بخوره

مهدیس

خیلی وقته دنبال جواب سوالم بودم مرسی ممنون

انسان

[گل][چشمک]

مریم تر از پاکی

خییییییییییییییلی زیبااااااا.... سلام دوست عزیز________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _آپم_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااا______€_________________$$$$ _____________€._______________ $$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~